Kodukord

KEHRA LINNALASTEAIA “LASTETARE” KODUKORD

 

 

Kehra linnalasteaia „Lastetare“  kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse  § 9²  lõike 1 alusel ja hoolekogu  protokolli nr 1, 7.11.2016 alusel.

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia  põhimäärusest ja õppekavast, kohaliku omavalitsuse korraldusseadustest ja koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteaia veebilehel. Kodukord on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.  Kodukord on lastele, lastevanematele ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 1. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE NING PUUDUMINE

2.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 – 19.00

2.2. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne  õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Lapsevanem informeerib rühmaõpetajat lapse seisundist ja käitumisest selleks, et aidata õpetajatel last lasteaias paremini mõista.

2.3. Kui laps sööb hommikueinet toob lapsevanem lapse lasteaeda hiljemalt kell 8.30. Kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 9.00 või vastavalt rühma päevakavale enne planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.

2.4. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat erakorralisest  hilinemisest.

2.5. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.6. Lapsevanem lahkub koos lapsega rühmast või lasteaia õuealalt  sellest märku andes.

2.7. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt volitatud esindajatele, keda on eelnevalt tutvustatud rühma töötajatele.

2.8. Rühma töötajal on keelatud last anda üle  selleks volitamata või alkoholijoobe kahtlusega isikule.

2.9. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat telefoni teel.

2.10. Lapsevanem teavitab rühmaõpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.11. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab direktor valla lastekaitsetöötajat ja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

 

 1. LAPSE TERVISE, ARENGU JA HEAOLU TOETAMINE

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava  keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (nt. tugev köha, tugev nohu, palavik, lööve, silmapõletik) last vastu ei võeta.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite  manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel. Lasteasutuse direktor avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabersalvrätik, vahetuspesu) ning vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja  kukkumisohtu.

3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riiete ning korrastatud välimusega. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.11. Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega.

3.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Kui lapsevanemale on teatatud lapse haigestumisest, siis on lapsevanem kohustatud viivitamatult leidma võimaluse tulla lapsele lasteaeda järgi.

3.13.Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse võimaluse korral teistest  lastest, kuid teda ei paigutata üksinda eraldi ruumi.

3.14.Nakkushaiguste  esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

 1. KOOSTÖÖ

4.1. Lasteasutuse ja lastevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakusele ja lugupidavale suhtlemisele, probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps.

4.2 Lapsevanem saab infot lasteaias toimuva kohta lasteaia kodulehelt, rühma infotahvlilt, rühma õpetajalt ja e-maili teel.

4.3 Kolme- ja enama lapselised pered esitavad lasteaia direktorile perekonna koosseisu ja laste vanust tõendavad dokumendid osalustasu suuruse määramiseks.

4.4. Pere koosseisu muutumisest ning lapsevanema nime või kontaktide muutumisest teavitab lapsevanema koheselt lasteaeda.

 1. LASTEAIA TASU

5.1. Lasteaiatasu koosneb osalustasust ja toidurahast. Arved lasteaiatasu maksmiseks saadetakse lapsevanema meiliaadressile.

5.3. Lapse lasteaiast puudumisel mingil põhjusel vähemalt ühe kuu ulatuses on lapsevanemal kohustus kirjutada lasteaia direktorile avaldus lapse ajutise lasteaiast puudumise kohta.

5.4. Makseraskuste korral on võimalik isikul, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Anija vald, taotleda toetust Anija Vallavalitsusest lasteaia toiduraha maksmiseks.

 1. TURVALISUSE TAGAMINE

6.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

6.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

6.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

6.4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

6.5. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

6.6. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

6.8. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud:

 • Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteaia direktori loal;
 • laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos vanemaga või tema volitatud esindajaga.

6.10. Lapsevanemad, lapsed ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

6.11. Lasteaia  õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaia teenindavatele transpordivahenditele, mille juhtidel on vastav luba.

6.12. Lasteaia territooriumil ei sõida  lapsevanemad  ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

6.13. Lasteaia territooriumil  jalg –ja tõukerattaga sõites  kehtivad  järgmised reeglid:

 • ühisel õuesoleku ajal võib sõita tõukerattaga või abiratastega rattaga;
 • laps peab kandma jalgratturi kiivrit;
 • kui laps eirab lasteaias pidevalt ohutu sõidu reegleid, on rühmaõpetajal õigus keelata lapsel lasteaias jalg- tõukeratta kasutamine;

6.14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

6.15 Lasteaeda ei tooda kaasa ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, samuti liiga väikseid, hinnalisi ja õrnu mänguasju.

6.16. Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisest informeeritakse direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool lasteasutust olevatele isikutele või asutustele. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

6.17 Lasteasutuse ruumides ja teenuse osutamise alal, sealhulgas õue mängualal ei ole lubatud suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

 1. NÕUDED LAPSE KÄITUMISELE

7.1. Laps oma käitumises toetub sellele, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteasutuses ning  mis tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.

7.2. Laps  käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades  tegude tagajärgede eest.

7.3. Laps peab oma käitumisega lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.

 1. LÕPPSÄTTED

8.1 Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

8.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.

 

Meeldivat koostööd soovides Lastetare lasteaiapere.